Štír   15.11.2018   Leopold


Podmínky využívání portálu
modresvetlo.matrix-2001.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem služeb portálu www.modresvetlo.matrix-2001.cz ( "Portál") a zároveň školitelem kurzů nabízených na Portále je Jaroslav Chvátal, místem podnikání Srbská 274/29, 700 30, Ostrava - Výškovice, IČO: 66889936, („Provozovatel“).

1.2. Služby a produkty Provozovatele Portálu jsou poskytovány uživatelům bez registrace („Návštěvník“) a dále uživatelům, kteří se na těchto webových stránkách zaregistrují na některý z nabízených kurzů („Kurz“) a uhradí poplatek („Zájemce“) (Návštěvníci i Zájemci společně pak jako „Uživatelé“) za podmínek níže uvedených ("Podmínky").

1.3. Využití jakékoli služby Portálu Návštěvníkem nebo Zájemcem dochází ke vzniku smluvního závazkového vztahu s Provozovatelem, který se plně řídí těmito Podmínkami a považuje se za závazné projevení souhlasu Návštěvníka nebo Zájemce s těmito Podmínkami.

2. Přihlášení Zájemce na Kurz

2.1. Podmínkou pro účast na Kurz je řádná registrace Uživatele jako Zájemce na příslušný Kurz a úhrada příslušného poplatku za zvolený Kurz.

2.2. Zájemcem se může stát jakákoliv osoba starší 18 let po přihlášení a úhradě (zálohové) platby ve stanovené výši, pokud je Provozovatelem pro daný Kurz vyžadována.

2.3. Provozovatel po přihlášení informuje prostřednictvím zadaného e-mailu Zájemce o dokončení přihlášky na zvolený Kurz a sdělí mu případně další potřebné informace k zvolenému Kurzu.

2.4. Jakékoli bezhotovostní platby za Kurzy Zájemce zašle na účet Provozovatele, č.ú. 180624020/0300, vedený u Československá obchodní banky, a.s.  a to nejpozději 14 dnů před zahájením Kurzu. Pro veškeré platby použije Zájemce variabilní symbol, který mu Provozovatel sdělí. Bez uvedení příslušného variabilního symbolu nebude takováto platba uznatelná.

3. Podmínky účasti na Kurzu

3.1. Účast na všech Kurzech pořádaných Provozovatelem je dobrovolná.

3.2. Seminář, kurz nebo přednáška není náhražkou za lékařskou, či psychoterapeutickou péči.

3.3. V případě, že Zájemce v době konání Kurzu podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením Kurzu informovat Provozovatele o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Je-li v době před konáním Kurzu Zájemce v lékařské péči, měl by dle charakteru potíží informovat svého ošetřujícího lékaře o záměru účastnit se Kurzu.

3.4. Zájemce bere na vědomí, že v celém průběhu Kurzu zodpovědný za své jednání. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se Zájemce řídí podle vlastního uvážení a Provozovatel nenese odpovědnost za případnou újmu, která Zájemci tímto způsobem vznikne.

3.5. Zájemce bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

3.6. Nárok na účast na Kurzu vzniká po uhrazení plné ceny za Kurz. Přítomný lektor má právo ukončit účast Zájemce na Kurzu, uzná-li to za vhodné, např. ze zdravotních důvodů. V tomto případě bude Zájemci uhrazený poplatek za Kurz v poměrné míře navrácen.

3.7. Místo pořádání Kurzu může být z mimořádných důvodů dodatečně změněno. Provozovatel o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informuje Zájemce přihlášené na příslušný Kurz.

3.8. Pořádání kurzu může být z mimořádných důvodů ze strany Provozovatele zrušeno. V tomto případě se Zájemcům již uhrazené platby v plné výši refundují do 30-ti dnů ode dne zrušení příslušného Kurzu.

3.9. Zájemce může svou účast na Kurzu zrušit. Pokud tak Zájemce učiní do 14-ti dnů před zahájením Kurzu, má právo na navrácení již uhrazených poplatků v plné výši. Pokud dojde ke zrušení účasti po tomto termínu, uhrazené poplatky propadají v plné výši ve prospěch Provozovatele.

3.10. Zájemce může kdykoliv svou účast na již probíhajícím Kurzu ukončit. V tomto případě se uhrazené poplatky za Kurz nevrací.

4. Autorská práva

Obsah Portálu jakož i materiály používané na Kurzech podléhají autorským právům Provozovatele, případně dalších osob, které Provozovateli udělili licenci k užití příslušných děl.

4.1. Uživatel není dále bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele oprávněn šířit obsah Portálu, ani studijní materiály používané na Kurzech pro jinou než výhradně svou osobní potřebu. Porušením tohoto ustanovení, zejména pak nedovoleným šířením elektronickou či jinou cestou dojde k porušení autorských práv a Provozovateli vznikne mimo jiné právo uplatňovat náhradu vzniklé škody.

5. Služby Provozovatele

5.1. Provozovatel umožňuje Uživatelům přístup do volně přístupné sekce Portálu, Zájemcům pak navíc umožňuje přihlášení se na nabízené studijní Kurzy.

6. Reklamace

6.1. V případě jakékoliv reklamace kvality poskytovaných služeb nebo reklamace ohledně plateb za služby je Uživatel povinen obrátit se přímo na Provozovatele prostřednictvím elektronické pošty na adresu: chvatal@matrix-2001.cz a to bez zbytečného odkladu.

7. Ostatní ujednání

7.1. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky v závislosti na potřebě jednostranně doplňovat či jinak měnit s tím, že na Portále vždy zveřejní informaci o takového změně Podmínek.

7.2. Smluvní vztahy i právní důsledky provozování Portálu podléhají příslušným normám právního řádu České republiky.

Dne 24.5.2018
Jaroslav Chvátal, Provozovatel portálu www.modresvetlo.matrix-2001.cz


Aktuální
možnost studia
  • V současnosti není vypsán žádný volný termín přednášky/kurzu ani není možné se přihlásit do žádné ze tříd jednotlivých projektů.
přednášky, kurzy a školení Jaroslava Chvátala

Kalendář akcí

Listopad
2018
Po Út St Čt So Ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

přednášky
kurzy a semináře
letní týdenní semináře
speciální akce
více akcí v jeden den

statistika TopList


Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů. Vnímáme soukromí zákazníků jako důležitý prvek důvěry mezi zákazníkem a obchodníkem. Všechna vložená osobní data slouží výhradně potřebám tohoto serveru (k doručení zboží) a nejsou sdílena s žádnou třetí stranou. webdesign Vendys graphics © Matrix-2001.cz, Jaroslav Chvátal